«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۹, سه‌شنبه

ما همدستانِ فرشته ی رانده شده از دربار خداوند ... ـ بازانتشار

مردان مان، چندان از پس شما برنیامدند؛ ولی ما همدستان آن فرشته ی رانده شده از دربار خداوند، نه تنها از پسِ شما نوکران و چاکران شیطان های زمینی برآمدیم و بسیاری از برنامه های شوم تان برای بیش تر بدبخت کردن مان را نازا گذاشته یا از کار انداختیم که راه را برای بیرون راندن تان از این سرزمین باستانی گشودیم. شما با همه ی کوششی که نمودید و برای آن هزینه های سرسام آوری نیز بباد دادید، نتوانستید آنگونه که دلخواه تان بود ما را به کنج آشپزخانه برانید. ما داناتر و تواناتر از آنیم که شما خرموش های پرخور و نادان می پندارید. شما با جلوگیری از کار کردن مان، نابرابری بزرگ، ناشایست و ناروایی در سنجش با مردان به ما که به هیچ رو از آن ها کم تر نیستیم، گرانبار نموده و در همه جا راه را بروی مان بسته و می بندید. با این همه، ما از هر سوراخ سنبه ای راه می گشاییم و سر برون می آوریم. برای شما آنچه می ماند، سرشکستگی، بی آبرویی و روسیاهی است؛ افزون بر آنکه نمایش ریشخندآمیزِ «دمکراسی اسلامی» تان را هم پیش تر بباد داده اید: آزمونی زمینی بدرازای اندکی بیش از چهار دهه؛ آزمون الهی پیشکش تان! زمان رفتن تان دور نیست. بهترین های تان که کم تر مردم آزار بوده اند را به دخمه های تنگ و تاریک گذشته رهسپار خواهیم نمود. جای تان همانجاست و نیایش های تان به درگاه الله نیز در آنجا بهتر شنیده خواهد شد. اینجا سرزمین ماست و ماییم که ماندگاریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_61.html

زیرنویس تصویر:

ورزشگاه آزادی، چهارم تیر ماه ۱۳۹۷ دیدن بازی فوتبال میان ایران و پرتغال در جام جهانی از رسانه ی دیداری

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!