«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱۷, پنجشنبه

ماجرایی سرتاپا پوچ با آماج زمینه چینی برای راه اندازی جنگ جهانی

نه بخت آن را دارم و نه شکیبی بایسته که به ریز و شپش ماجرای زهر خوراندن به مردک الدنگی به نام «الکسی ناوالنی» در پرواز سیبری به مسکو بپردازم؛ ولی آن را هم در رسانه های دروغپرداز باخترزمین و هم رسانه های کژ و کوله نویس روسیه و یکی دو جای دیگر رویهمرفته خوب دنبال کرده ام. از دید من، همه ی ماجرا از آغاز تاکنون پوچ است و از سوی سازمان های خبرچینی امپریالیست های اروپایی در همکاری نزدیک با تبهکارترین سازمان خبرچینی جهان: «سیا» با آماج مغزشویی توده های مردم اروپای باختری و جهان برای زمینه چینی آغاز جنگ جهانیِ دیگری سرهمبندی و برنامه ریزی شده است. همین سخن باریک و پاکیزه (نکته) که نمودها و نشانه های ریز و درشتی گواه آنند، این گمانه که آن مردک الدنگ، مزدور خودشان است را بسیار نیرومند می کند؛ الدنگی که رسانه های همچنان نشانه گذار امپریالیستی ـ سیونیستی در مغزشویی توده های مردم جهان، فرنام هایی چون «رهبر ناهمداستانان با کرملین»*، «رهبر سرشناس» و مانند آن ها بکونش بسته و چون بادکنکی بادش کرده و می کنند.

همینجا این را نیز می افزایم که آماج  سخنم به هیچ رو پشتیبانی از رژیم مافیایی و چوبِ دو سر گُه روسیه با سیاست های کوته بینانه ی پراگماتیستی اش در یافتن جای پایی میان کشورهای امپریالیستی جاافتاده نیست؛ سیاست هایی که در فرجامِ کار، راه بجایی نخواهند برد و کار را به شکست بس سنگین با پیامدهای بس ناگوار و تلخ، نه تنها برای مردم روسیه که همه ی جهان خواهد کشاند.

در جهان کنونی و با روندهای پیشِ رو، هیچ چیز جایگزین «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی» با همه ی نارسایی های آن در گذشته، نخواهد شد. در روز و روزگاری که همراه با افزایش چشمگیر بیم جنگ جهانی، «... جنبش های توده ای در همه جای جهان، حتا در محافظه کارترین کشورها نیز روزبروز بیش تر سر بلند می کنند»،** باید همه ی نیرو را برای گسترش سیاستی بر بنیاد «کارگرهمبستگی جهانی» («انترناسیونالیسم پرولتری») در پهنه ی جهان بسیج نمود و به پیش برد. دامن زدن به ملی گرایی به هر بهانه ای از آن میان بویژه زیر پوشش این یا آن آیین هوایی (بجای آسمانی!)، تنها و تنها آتش جنگ های بی سرانجام بسود امپریالیست ها را برافروخته و برافروخته تر خواهد نمود. دود چنین جنگ هایی، همانگونه که بیش از دو دهه گواه آنیم، به چشم توده های مردم جهان خواهد رفت و با سیاست اهریمنی امپریالیست ها بسرکردگی «یانکی» ها که سیاست «نازی» ها و «فاشیست» ها در «جنگ دوم جهانی» را پی می گیرند به نابودی دودمانِ آدمی و زیست بوم کره زمین در ترازی نسنجیدنی با گذشته خواهد انجامید.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

* «فرانسه و آلمان و بریتانیا به صورت مستقیم روسیه را به دست داشتن در مسموم کردن الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان کرملین، متهم کرده و اعلام کردند که به دنبال تحریم مسکو از سوی اتحادیه اروپا هستند ... روسیه نیز به سرعت به تصمیم این سه کشور واکنش نشان داد و آن را ꞌغیرقابل قبولꞌ و ꞌباج‌خواهیꞌ نامید. در بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و بریتانیا اشاره شده است که با آن که قدرت‌های اروپایی بارها از روسیه خواسته‌اند درباره این پرونده شفاف‌سازی کند، اما تاکنون هیچ توضیح ꞌقابل قبولیꞌ از سوی مسکو در این زمینه ارائه نشده است. در این بیانیه آمده، رفتار روسیه آنها را به این نتیجه رسانده که مسکو در پرونده مسموم کردن آقای ناوالنی ꞌدخالت و مسوولیتꞌ دارد. اعضای [سازمان تبهکار] ناتوꞌ هم روز ۱۴ شهریور برای بررسی پرونده مسمومیت ناوالنی،‌ جلسه فوق‌العاده برگزار کردند. این جلسه پس از آن برگزار شد که آلمان رسما اعلام کرد که آقای ناوالنی،‌ ۴۴ ساله با نوویچوک،‌ نوعی سم اعصاب، مسموم شده است.

برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹ (بختی برای ویرایش این گزیده گزارش نداشتم. برجسته نمایی ها و افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** برگرفته از یادداشت «آمیزه ای از بیم و امید در تراز جهانی»  ب. الف. بزرگمهر  ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/10/blog-post_64.html

زیرنویس تصویر:

«هموندان سازمان تبهکار ꞌناتوꞌ ۱۴ شهریور ماه گذشته، برای بررسی پرونده ی زهرآلودگی الکسی ناوالنی،‌ نشستی فراهنجار* برگزار کردند!»

می بینید چگونه پای الدنگی سیاست باز به رسانه های ششلول بندهای جهان گشوده و سرشناس می شود؟ می بینید چگونه از چنان الدنگی در چشم بهم زدنی، رهبر می تراشند؟ می بینید چگونه جانِ "رهبر سرشناس" تازه تراشیده شده به آن اندازه برجسته می شود که جان هزاران هزار توده های مردم کوچه و بازار در افغانستان، عراق، لیبی، یمن، یوگسلاوی پیشین و جاهای دیگر که در پی بمباران های «یانکی» ها و همین سازمان تبهکار بس ناروا و ناجوانمردانه کشته شده و می شوند، در برابر آن پشیزی ارزش ندارد؟! آن ها که آدم بشمار نمی آمدند که برای شان، نشست کوچکی هنجار برگزار شود. درست می گویم ششلول بندهای بافرهنگ؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹

* «فراهنجار»، واژه ای زیبا و استوار به آرش آمیخته واژه ی از ریشه عربی «فوق العاده» به پیشنهاد کاربری در یکی از واژه نامه های اینترنتی است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!