«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

شما حتا یک گام کوچک به جلو برنداشته اید ... ـ بازانتشار

همان آن که لات بی سر و پای «یانکی»، پرچانگی های بیمایه ی همیشگی اش را پی می گیرد و سرگرم چرب زبانی است، رهبر جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره لبخندی بر لب با خود می اندیشد:
نمایش بس است، عمو جان! شما حتا یک گام کوچک به جلو برنداشته اید ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/03/blog-post_16.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!