«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

بنا بر دستورِ کارِ «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» ...

بسم الله قاسم الجبّارین*

دانشجوی محترم!

نظر به اینکه روشن نکرده اید، گاهنامه ای که راه انداخته اید بر ضد چیست و با چه کسی یا چه کسانی سرِ جنگ و جدال دارد، بنا بر دستورِ کارِ «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» و زیر پا نهادن ماده واحده ی قانون الهی رسانه ها و پادافرهِ یگانه بندِ قانونِ یاد شده، جلوی انتشار آن برای یکسال گرفته می شود. به شما مدیر مسوول آن نیز محترمانه هشدار داده می شود که پا روی دُم ولایت نگذارید؛ وگرنه به حول قوای سه گانه ی الهی، بیم سرشکستگی و اینا دربر  خواهد داشت.    

جانم به قربانِ علی چوبدستی، دستیار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولایت

ب. الف. بزرگمهر   سوم مهر ماه ۱۳۹۹

تصویر پیوست برگرفته از «تلگرام»

* درستِ آن: «الله قاصم الجبارین» (خداوند خرد کننده ی ستمگران) است؛ دانسته و آگاهانه آن را «الله قاسم الجبارین» می نویسم؛ زیرا در جهانی زندگی می کنیم که با انگاشتن و پذیرفتن هستی چنان خداوندگاری، وی بجای خرد کردن ستمگران، آن ها را در همه جای کره ی خاکی بخش نموده تا هر تنابنده ای از ستم شان برخوردار شود (خداوند بخش کننده ی ستمگران) و افزون بر آن، واژه ی «قاسم» با آنکه چندان برای ما ایرانیان گوش نواز نیست، گوش آشناست.

برگرفته از پی نوشت نوشتار «... همین اهورامزدا بهتر است و خدایی از چهره اش می بارد!»، ب. الف. بزرگمهر سوم اردی بهشت ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/04/blog-post_8742.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!