«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

گامی بی هیچ گمان و گفتگو بلند بجلو در پهنه ی اجتماعی!

بر پایه ی دستور کارِ تازه ی وزارت کشور عربستان، برخورد با زنان بی روبنده و چادر از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (دوم مهر ماه ۱۳۹۹) در همه ی آن کشور بجز مکه و مدینه ناشایاست. پس از این تاریخ، زنان عربستان می توانند بدلخواه خود جامه بر تن کنند:
گامی بی هیچ گمان و گفتگو بلند بجلو نه تنها برای زنان که نیز برای مردان آن کشور در پهنه ی اجتماعی!

ب. الف. بزرگمهر   سوم شهریور ماه ۱۳۹۹

پارسی نویسی:

بجای واژه ی از ریشه عربی «ممنوع» می توان از واژه ی «ناشایا» در گفتار یا نوشتار سود برد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!