«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

ما همگی نوکرانِ سرمایه هستیم ... ـ بازانتشار

«هر کسی که جناح مورد نظرش در انتخابات شکست می‌خورد، غمگین می‌شود؛ ولی فردای آن باید به یاد آوریم که همه در یک جناح و گروه هستیم.»*

ما همگی نوکران سرمایه هستیم! با فراز آن، بال و پر می گیریم و با فرود آن، بال و پرمان می ریزد ...**

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/11/blog-post_23.html 

پی نوشت:

* از گفته های «برادر مبارک» یا همانا «بَرَک حسین اوباما» در گفتگو با «ترومپت پرهیاهو» در کاخِ نامور به «سپید»، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

** از زبان «برادر مبارک» که بویژه در واپسین دو سالِ ریاست جمهوریش دروغ های بسیار و گاه شاخدار بر زبان راند و از همین رو به فرنام «مُبارک» (یا «برادر مبارک») از سوی اینجانب "سرفراز" شد.   

پارسی نویسی:

واژه ی «جناح» به آرش «بال» در پارسی است و در بسیاری جاها می توان این واژه ی پارسی را بجای آن واژه ی پارسی شده بکار برد و حتا در برابر آمیخته واژه ای چون «جناح بندی»، «بال بندی» گفت و نوشت. در آنچه زیر تصویر آورده ام، «بال» به هر دو آرش دربرگیرنده (عمومی) و ویژه (در اینجا: «جناح») بکار رفته و «بال و پر ریختن» در شرایط بحران فزاینده ی سرمایه داری و سرمایه داری امپریالیستی از هر دو آرش دربرگیرنده و ویژه برخوردار می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!