«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۵, شنبه

وزیر میلیاردر ویژه خوار

واقعیت، هولناكتر است
آنچه دروغ می نامند، راست
آنچه راست می نامند، دروغ است
دروغی كلافه !

مرز بهت و باور و بدبینی از هجوم خباثت به سرحدات دورتری كشیده می شود
هر آینه از چاههای درون شان، شعله مخوف و دود سیاه تری بالا می آید
زمین پر از لجنزار استفراغ
تا كجاها بیزاری پهن میشود
تا كجاها مخدر بیهوشی، اِسپِری می شود

تابوت تحمل، بی تشییع در مرداب رها شد
از همزمانی خبر
وزیر صنعت ویژه خوار
با خبر
فروش اقساطی
پالایشگاه ملی نفت شهری
به یك دهم قیمت!

شعله اعلایی

برگرفته از «تلگرام» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!