«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۵, شنبه

جانِ نورس شان، گوشتِ دمِ توپِ سوداگران اسلام پیشه شد! ـ بازانتشار

کم و بیش همگی شان، فرزندان توده های کار و زحمت بودند که با کم ترین امکانات و ناسزاوارترین سازماندهی در هرج و مرجی پردامنه، سرچشمه گرفته از فرماندهی نابخرد و ناکارآمد در بالاترین رده ها به پیشانی های گوناگون جنگ شتافتند و گرانمایه جان نورس شان را در برابر دشمنی تا بن دندان ساز و برگ یافته فدا کردند. جمعبندی آزمون ها و آروین های جنگ و گواهی های بسیار نشان داد که رهبران رژیم تبهکار اسلام پیشگان چون «سردار شَلغم» و کلان سوداگرانی که جنگ و پیگیری نابجای آن در خاک کشور همسایه برای شان نعمتی آسمانی بشمار می آمد و از این راه سودهای افسانه ای به چنگ آوردند به این نوجوانان فداکار، پیش و بیش از هر چیز، چون گوشتِ دمِ توپ می نگریستند.

ننگ و نفرین ابدی خلق های ایران بر آن ناسپاسان و ناجوانمردان!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_19.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!