«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبه

سایه ی ابرها روی اقیانوس هند از دید ایستگاه زمینگَرد ـ بازانتشار

جایی برای پنداربافی های بیهوده نیست. نه «ارواح خبیثه» به جایی یورش برده اند و نه لشکر «اجنّه» های زیر فرمان «جعفر جنّی» در یکجا گرد آمده اند. سایه ی ابرها روی اقیانوس هند از دید ایستگاه زمینگَرد است. اینکه شکست نور تا چه اندازه در پیدایش سایه هایی دراز از تکه ابرهای کوچک نشان خود را برجای نهاده، نمی دانم؛ ولی هرچه هست، تصویری دیدنی و فریبا فراهم آورده است.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_67.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!