«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

با کارگران ایران نیز همینگونه تا می کنند ... ـ بازانتشار

هم فرآورده ی کار و کوشش مان را می برید؛ هم خودمان را سر می بُرید!

با کارگران ایران نیز همینگونه تا می کنند: از نیروی کارشان به بهایی بس ارزان که کم ترین زندگی آبرومندانه را نیز هزینه نمی کند، سودهای هنگفت می برند و دستمزدشان را نیز ماه ها نمی پردازند تا جان بسرشان کنند.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_53.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!