«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

روز و روزگار بلا گرفته ی مردم رشت در رژیمی پوشالی و سزاوار سرنگونی

فرهام زاهد، هموند «شورای شهر رشت»، گوشه ای از روز و روزگار بلا گرفته ی مردم آن شهر و مدیریت نابسامان و تبهکارانه ی «کرونا» را در ویدئوی پیوست، رسوا کرده است.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۹ اسپند ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

 ویدئوی پیوست: روز و روزگار بلا گرفته ی مردم رشت


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!