«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۲۵, یکشنبه

هر چه شیطان گفته، این ها دارند اجراء می کنند ...

«تمام احکام شریعت، مبنایش بر اتصال و با هم شدن و یکی شدن است ... هر چه شیطان گفته، این ها دارند اجراء می کنند [آماج سخن این جوجه آخوند پفیوز، پیش و بیش از هر رسته ای، پزشکان و پرستاران جانفشان که برخی های شان نیز در این میان، جاودانه شده اند را دربرمی گیرد.]  دست دادن، شیطان را دور می کند ...» (ویدئوی پیوست)

دنباله ی گفته های این جوجه آخوند، اینچنین از آب در می آید:
... برادران و خواهران محترم تا می توانید از بخت پیش آمده سود برده، ماچ و موچ کنید! یک دست که سهل است، صد دست بدهید و بکنید. احکام شریعت را نادرست بخوردمان داده اند! خداوند آنچه درباره ی بهشت وعده فرموده، نه در آسمان که در همین زمین خاکی است. این ویروس را هم خود باریتعالی فرستاده تا مردم قدر یکدیگر را بدانند؛ مهربان تر با هم رفتار کنند و انشاء الله در آغوش یکدیگر جان به جان آفرین بسپارند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اسپند ماه ۱۳۹۸

ویدئوی پیوست (برگرفته از تلگرام): هر چه شیطان گفته، این ها دارند اجراء می کنند


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!