«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

هشدار درست «انجمن ایمونولوژی و آلرژی»؛ ولی چرا به آخوند پفیوز امنیتی؟!

هشدار درست «انجمن ایمونولوژی و آلرژی»؛ ولی چرا به آخوند پفیوز امنیتی؟!* آیا نمی دانند که او و دولت «زهدان اجاره ای» اش، همراه با بخش سترگی از رژیم بی سر و سامان و پوشالی، دانسته و آگاهانه دست اندر کارِ نابودی ایران هستند؟ باور نمی کنید؟ هنوز «گفتاردرمانی» این و آن شما را گمراه می کند؟ آیا کارکرد دولت وی در چارچوب رژیم بی سر و سامانِ سزاوار سرنگونی به اندازه ای بسنده، گویای آماج های تبهکارانه شان نیست؟!

ب. الف. بزرگمهر   ششم فروردین ماه ۱۳۹۹

* «انجمن ایمونولوژی و آلرژی» به روحانی هشدار داده و نوشته است:
«به خطر انداختن زندگی دو میلیون تن به بهانه ی ՛ایمنی جمعی՝ از طریق آلوده شدن هفتاد درصد جمعیت:
ـ با اصول اخلاق پزشکی و سلامت جامعه در تضاد است؛
ـ بخش قابل توجهی از قربانیان، کادر بهداشت و درمان خواهند بود؛ و
ـ ՛ایمنی جمعی՝ بوسیله ی عامل بیماری زایِ فعالِ درگردش، می تواند جهش ژنتیکی ایجاد نموده و سیستم بدنی افراد با ویروس جدیدی مواجه خواهد شد و در مقابل آن نیز از نو باید هفتاد درصد جمعیت مبتلا شوند.

به این ترتیب این بازی خطرناک تا کی ادامه می یابد؟

برگرفته از «تلگرام اردوی کار» (@ordoyekar)  ششم فروردین ماه ۱۳۹۹ (با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!