«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

نمونه ای از واقعیت تلخ و دردناکِ پیشِ رو در سراسرِ ایران با پیگیری روند کنونی!

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
«این وضعیت ادامه پیدا کند، هفته سوم فروردین، ۲۷۰ هزار مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی خواهیم داشت»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۸ (برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست («تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»):
نمونه ای از واقعیت تلخ و دردناکِ پیشِ رو در سراسرِ ایران با پیگیری روند کنونیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!