«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

خواهش می کنم از ما بچه ها برای خرموشا بازیچه درست نکنید!

اگه بابا ننه مون نون نیاره خونه از گرسنگی بیش تر از کرونا می ترسیم؛ با چه زبونی بهتون بگم؟!

از زبانِ کودکی دیگر:  ب. الف. بزرگمهر   نهم فروردین ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست (برگرفته از تلگرام؛ نامگذاری از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر):
خواهش می کنم از ما بچه ها برای خرموشا بازیچه درست نکنیدهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!