«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

مردم واقعی! ـ بازانتشار

مرگ بر آشوبگر، زنده باد کیر خر!

«راهپیمایی مردمی امروز [دوشنبه گذشته] را ببینند تا بدانند مردم واقعی چه کسانی هستند.»* مردم واقعی کسانی هستند که با هزار و یک بند و ترفند به ما وابسته اند؛ از مزدوران چاقوکش و ششلول بندمان در کالید بسیج و سپاه گرفته تا زنان بیوه و صیغه ی اسلام پناه که زیر چادر کارشان را پی می گیرند و بدون کمک های ما نمی توانند سر پا بمانند. خوب! البته با زور هم شده از بچه دبستانی گرفته تا کسانی که در دستگاه های دولتی و جاهای دیگر کار می کنند را به خیابان می کشانیم تا همراه با مردم واقعی، فریاد مرگ بر آشوبگر، زنده باد کیر خر سر دهند.

دنباله ی گفته ها از زبان کژدم گزیده ی آن نُنُربچه ی «وزارت خبرچینی بسود یانکی ها»:  ب. الف. بزرگمهر  هشتم آذر ماه ۱۳۹۸


* «عباس موسوی، در نشست خبری هفتگي با خبرنگاران با بر زبان راندن اینکه ایران پرخاش را هوده ی مردم می‌داند و گردهمایی های آشتی جویانه را برسمیت می‌شناسد، گفت: «ما سال‌های گذشته نیز شاهد اعتراضات بوده‌ایم؛ اما حساب اغتشاشگران و گروه‌های خط گرفته جداست.» ... وی به کشور‌های پشتیبان آشوبگران پیشنهاد کرد: «راهپیمایی مردمی امروز را ببینند تا بدانند مردم واقعی چه کسانی هستند.» برگرفته از «خبرگزاری پشم و شیشه»  چهارم آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!