«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

این دیگر تندآب نیست که جلوی دوربین نمایش همدردی با مردم بدهید

این دیگر تندآب نیست که با پاچه های بالا زده تا زانو در آبی که دیگر اُفت و خیزی ندارد، جلوی دوربین نمایش همدردی با مردم بدهید. این ویروسِ کروناست، خرموش های بجان ایران افتاده! ویروسی سگ جان تر و مرگبارتر از خودتان که اگر بجان پلیدتان بیفتد، دیدارِ زن و خرموش بچه و خوشی های خرموشی در کانادا و اینا را باید فراموش کنید و یادشان را با خود بگور ببرید. کوشیدید خود را «کرونا»زده و بیمار جا بزنید؛ ولی نمایش بجایی نرسید و توده های مردم میهن مان که خوشبختانه شما پفیوزهای دزد بی همه چیز را خوب شناخته اند، دست تان را بسیار زودتر از آنچه می پنداشتید، رو کردند و ردِّ پای تان را تا آبخست کیش دنبال کردند.* می دانید که پای دروغ لنگ است و راه دور نمی رود؛ با این همه، دست از دروغگویی برنمی دارید و همچنان می کوشید سر مردم را شیره بمالید! شاید نمی دانید و بگمانم بیش تر با خودفریبی خود را به ندیدن می زنید که حتا نابکاران و آدمکشان مزدور پیرامون تان نیز به سرشت پلیدتان پی برده و می دانند که از ترس شورش توده های بجان آمده ی مردم که آن ها را بی پناه در برابر این ویروس مرگبار رها کرده اید، چون بید می لرزید.

سرنگونی تان با همه ی کوشش امپریالیست ها از آن میان بویژه دَم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها که تاکنون به سرِپا ماندن تان کمک های شایانی نموده اند، دیگر چندان دور نیست و سرانجام رخ خواهد داد؛ رخدادی هنوز نهفته در خود که سزاوارتر بود و همچنان هست که بدست توده های مردم انجام پذیرد. کوشش جانکاه تان برای جلوگیری از سازمان یافتن توده های مردم میهن مان در سازمان های رستایی ـ سیاسی خود و بگیر و ببند و زندان افکندنِ کنشگران سیاسی و اجتماعی شاید آن رخداد هنوز نهفته در پیله ی خود در چارچوبی تاریخی را اندکی با دیرکرد روبرو کند، ولی به هر رو، بی هیچ برو برگردی به فرجام خواهد رسید و سرنگون خواهید شد؛ با این جداگانگی شایان درنگ که جلوگیری از سازمان یافتگی توده های میهن مان در سازمان های رستایی ـ سیاسی خود، تنها بسود کشورهای امپریالیستی و ریزه خواران شان در پیرامون ایران بویژه رژیم مافیایی ترکیه خواهد بود تا سرنگونی را به شیوه ی دلخواه خود، بزیان ایران و یکپارچگی آن پیش ببرند و خلق های ایران زمین را بجان هم بیندازند. به همین شَوَند، شیوه ی کارکرد بس تبهکارانه تان نشان از مزدور بودن کم و بیش همگی تان در هِرَم پوشالی و لرزان ولایت اسلام پیشگانِ سگ مذهب دارد. این سخن باریک و پاکیزه را نیز گرچه هم اکنون بسیاری آن را می سُهند، بزودی با جان و دل و دیدگانی گشوده تر از پیش درخواهند یافت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۶ اسپند ماه ۱۳۹۸

* نزدیک یک هفته است که تمام پروازهای کیش به استثنای پرواز مسوولین و اهالی کیش لغو شده است. از تعدادی از دوستانم در کیش خواستم، وضعیت کیش را توصیف کنند. بگفته ی این عزیزان، «هتل سورینت» و بخشی از «داریوش» پر از «بادیگارد» و نیروی امنیتی است و تردُّدِ اطراف این دو هتل محدود است. فرودگاه کیش هم خدمات زیادی ارائه نمی‌دهد و تردُّدِ هلی‌کوپتر به همراه ماشین‌های «منطقه آزاد» بسیار زیاد شده است. شهرک صدف «فاز ۲» و «هتل اِرَم کیش» هم میزبان بعضی رجال مذهبی هست که حضورشان به شدت محسوس است.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۲۶ اسپند ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!