«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

بیش از این با جان زندانیان سیاسی ایران بازی نکنید!

خرموش های بی همه چیز، بیش از این با جان زندانیان سیاسی ایران بازی نکنید! برای تان گران تمام خواهد شد.

در ویدئوی پیوست، گفتگوی روح الله مردانی، دانشجو و آموزگار زندانی پیشین با جعفر عظیم زاده، کارگر زندانی، پیرامون روز و روزگار بیم برانگیز زندان ها و داوهای سرتا پا دروغ کسانی نامور به «مسوول» در «قوه قضایی» رژیم پوشالی اسلام پیشگان را می شنوید.

امیدوارم همه ی کسانی که این گفتگو را گوش می دهند به پخش گسترده ی این گفتگو و تا آنجایی که شدنی است در میان نهادن واقعیت ها با سازمان های جهانی پاسخگو در زمینه ی «هوده ی آدمی» یاری رسانند. امیدوارم تا دیر نشده، همه ی فشارها و تا آنجا که شدنی است، کانونمند و سمت و سو یافته، برای آزادی بی درنگ زندانیان سیاسی و نیز دیگر زندانیانی که چنانچه ویروس مرگبار «کرونا» در زندان ها گسترش یابد، مرگ و میر بسیار بالایی را در پی خواهد داشت از سوی ایرانیان در هر جایی که هستند به انجام برسد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://youtu.be/DKJW2R4Oo5k

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!