«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

تا دیر نشده و ویروس در سراسر ایران واگیر نشده، بجنبید، نابکاران تازی سرشت!

خرموش های حرامزاده! تا دیر نشده، زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی را روانه ی خانه های شان کنید. بنا بر برخی گزارش ها تاکنون تنها در زندان اورمیه، دو زندانی دچار شده به «کرونا» درگذشته اند. آزاد نکردن زندانیان سیاسی، رُک و پوست کنده دربردارنده ی این پیام است که گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان، خواب و رویای دیگری برای آن ها در سر می پرورانند. توده های مردم ایران با شناختی که در این میان از شما بیشرف های سزاوار سرنگونی یافته اند، این پیام را نیک درمی یابند. همینجا به شما مادربخطاهای دزد بیشرم که بی هیچ گمان و گفتگو در انبار کردن روبندها («ماسک») و سایر ابزارها و داروهای بهداشتی برای بفروش رساندن دولا پهنای شان نیز دست دارید، گوشزد می کنم که مرگ و میر بویژه در میان زندانیان سیاسی، خشم و پرخاش بیدرنگ توده های مردم ایران را برای باری دیگر در پی خواهد داشت و به هر رو دامن شما را خواهد گرفت. تا دیر نشده و ویروس در سراسر ایران واگیر نشده، بجنبید، نابکاران تازی سرشت! برای جان سگ مذهبِ خودتان هم شده، بجنبید! آنچه هم اکنون در دو شهر رشت و قم و برخی شهرهای کوجک تر گیلان رخ داده و دیگر از چشم هیچکس پنهان کردنی نیست، می تواند همه ی ایران را دربرگیرد و میلیون ها تن را بکام مرگ بکشاند.

زهی پندار پوچ که بتوانید بر بنیاد الگویی کوته بینانه و تبهکارانه در عربستانی و بیابانی کردن ایرانی که از انبوه مردم تهی شده و تنها کیر خری سپندینه (مُقَدّس) همراه با کیرخرزاده ها (همانا آقازاده ها) و مشتی دورقابچین و شماری سرکوبگرِ مردمی نگونبخت تر از این، بر چاه های نفت و گاز لمیده و با فروش آن به دارایی های افسانه ای دست می یابند، کار و بار خود را به پیش ببرید و همچنان فرمانروا بمانید! هر روز بیش تر سرِ پا ماندن تان، زمینه های فروپاشی ایران زمین و جنگ های برادرکشی میان خلق های ایران را از هر باره فراهم خواهد نمود. چشم انداز سرِ پا ماندن تان، چنین خواهد بود و نه چنان کوته بینانه که در سر دارید. مرگ تان باد!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اسپند ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!