«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

باشد تا توله های مان پشت در پشت در ناز و نعمت خدادادی بسر برند ... ـ بازپخشش

خدایا به یاری تو نسل شان را از سرزمین آبا و اجدادی خود برکندیم و آن ها را بدتر از آن قوم نفرین شده، در اکناف جهان پراکندیم؛ اینک، آن سرزمین از آنِ ماست و ما آن را با چنگ و دندان پاس می داریم. باشد تا توله های مان پشت در پشت در ناز و نعمت خدادادی بسر برند و روز و شب ترا ذکر و ثنا گویند! خدایا! الطاف خود را از ما دریغ مدار و ما را از گزند سایر جانوران جنگل حفظ بفرما! الهی آمین!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_3.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!