«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه

باید به هر ترفندی شده، گوش این توله سگ روسی را بگیریم ...ـ بازپخشش

همزمان با آمایش هرچه گسترده تر و شتابنده ی بارباروسای فضایی، باید به هر ترفندی شده، گوش این توله سگ روسی را بگیریم و به میان خود بیاوریم.* من چون شما سیاستمدار نیستم؛ ولی از سُهش خوبی برخوردارم که او و دیگر دوستان مافیایی اش در دستگاه دیوانسالاری روسیه، در منگنه ی فشار از سوی مردم آن کشور و فشار از سوی ما، ناگزیر دست دوستی و همکاری بسوی مان دراز خواهند کرد و امکان تاریخی دیگری، شاید بهتر از آنچه گوربی و دوستانش زمانی دورتر در سینی زرین به ما پیشکش کردند، برای یکسره نمودن کار جهان فراهم خواهند نمود. ما باید همه ی کوشش خود را برای از میان بردن زرادخانه ی برجای مانده از دوران دیکتاتوری کمونیستی در آن کشور بکار بندیم. روز و روزگار بکام ما نیست و هر روز بدتر و تیره تر نیز می شود. چاره ی دیگری نداریم؛ وگرنه، نابود خواهیم شد.

از زبان لات بی همه چیزِ «یانکی» رو به نزدیک ترین همدستانش در کشورهای امپریالیستی اروپای باختری:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/06/blog-post_98.html

* بگفته ی لات بی همه چیز «یانکی»، سزاوار است که روسیه در نشست «گروه هفت» باشد؛ زیرا «بسیاری از چیزهایی که ما درباره شان گفتگو می‌کنیم با روسیه هماوند است.»

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب است:  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!