«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

این چتر هم به خودم رفته ...

این چتر هم به خودم رفته؛ درست همون وخت که اومدیم پیش این شازده نُنُر، بازیش گرفته. داره به حرفای اون کدو تنبل گوش می ده؛ ولی می دونم همه ی هوش و حواسش به این چتره که سر و ته باز شده و سوژه ی خوبیه تا وقت شام با ننه اش بگو بخندی داشته باشن. خُب! بذار بخندن. اینجا چی خنده دار نیست؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ امرداد ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!