«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۴, یکشنبه

در نظام سُلطه ... ـ بازپخشش

«در نظام سلطه، مردم از گرسنگی، گرما و سرما کنار خیابان ها می میرند.»*

در نظام سلطه، نرخ زاد و رود به کم ترین اندازه می رسد** و مردمی که حتا نان نمی توانند بخرند، نوزادان شان را به هر کس و ناکسی که دست شان برسد، می فروشند.

ب. الف. بزرگمهر   هفتم آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_364.html

* از بیانات حکیمانه ی «حضرت «کیر خر نظام» در دیدار با شجره خبیثه ی لات و لش هایی نامور به بسیجی، برگرفته از «آفتاب»  ششم آذر ماه ۱۳۹۸

** «بر بنیاد گزارش ꞌشورای عالی انقلاب فرهنگیꞌ برآورد می شود که در سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و رود با ۱۴/۵ زایش برای هر هزار تن به کم ترین اندازه ی خود در پنجاه سال گذشته رسیده باشد.» برگرفته از «مشرق»  ششم آذر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!