«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

بزرگ ترین سرمایه های ملی ایران و افغانستان، فرار را بر قرار زیر چکمه ی دزدان و تبهکاران برتر می شمارند

پنج زن جوان هموند «گروه روباتیک افغانستان» پس از دگرگونی های این کشور و نیرو گرفتن «طالبان» راهی مکزیک شدند. دولت مکزیک بگرمی پذیرای این پنج زن جوان شد که برنده ی پاداش های جهانی نیز هستند. وزیر اموربیرونی آن کشور، خود به این زنان ویزا داد (پرتور پیوست). ساخت دستگاه دَم و بازدم برای بیماران دچارِ «کرونا» شده با سود بردن از تکه پاره های خودرو، تنها یکی از نوآوری های این زنان کارآمد است.

بنیاد داده ها برگرفته از گزارشی سست همراه با پرگویی از «اسپوتنیک» به تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!