«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

می بینید؟! شما را آدم بشمار نمی آورند ...

می بینید؟! شما را آدم بشمار نمی آورند؛ ولی از گربه ی بی چشم و رویی چو من فیلم می گیرند تا کالای شان را به شما بفروشند؛ سیر و پر هم خورده ام که اینجا آرام لمیده ام؛ وگرنه، سر و روی شان را پنجول می کشیدم و نمی گذاشتم مرا فیلم کنند.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!