«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

آن ها نمونه های بسیار کوچکی از خود شما هستند

به ویدئوی پیوست و پاسخ های پزشک تبهکار به پرسشگر اندکی باریک شوید. با نادیده گرفتنِ خودِ پدیده که بیگمان نمونه های همانند دیگری در سرتاسر ایران دارد و همه ی آن ها را نیز نمی توان شناسایی و ردیابی نمود، زمینه ی پدیداری آن از خر تو خریِ فرمانروا بر رژیم ایلخانی خرموش پرور و نبود سمتگیری باریکِ کانونمند و برنامه ریزی درست و درمان برای رویارویی با ویروس «سارس ـ ۲» (نامور به «کرونا») سرچشمه می گیرد که از همان نخستین روزهای پیدایش و گسترش پرشتاب این ویروس مرگبار در میهن مان تاکنون پی گرفته شده و همچنان چشم را می آزارد. در همان آغاز با پیش بینی چنین روز و روزگار ناگواری از آن میان، یادآور شدم:
«... تا دیر نشده و ویروس در سراسر ایران واگیر نشده، بجنبید ... آنچه هم اکنون در دو شهر رشت و قم و برخی شهرهای کوجک تر گیلان رخ داده و دیگر از چشم هیچکس پنهان کردنی نیست، می تواند همه ی ایران را دربرگیرد و میلیون ها تن را بکام مرگ بکشاند.»* و چندین بار پیاپی نیز گوشزد نمودم:
«با همه گیریِ باز هم بیش تر و سراسری ویروس، بر نیروی مرگبار آن به شَوَندِ جهش های ژنتیکی بیش تر و پرشتاب تر، ده ها برابر افزوده شده و جلوگیری از آن بسیار دشوارتر و در فرجام کار، نشدنی خواهد بود ...»**؛ ولی بگوشِ خرموشی تان نرفت و همچنان در پی پول و پله ی بیش تر درآوردن از مرگ و میرِ توده های مردم بودید. آن پزشک تبهکار و همکاران بخت برگشته اش و دیگر تبهکاران خرده پای دیگری چون آن ها، نمونه های بسیار کوچکی از خود شما کلان خرموش های تمرگیده بر تخت فرمانروایی ایران هستند که از این راه نیز میلیاردی پول بجیب می زنید. همه ی شما مادربخطاها در خوش بینانه ترین برخورد که به هیچ رو سزاوار آن نیستید، گواه این لنگه از سروده ی پرمغز رودکی بزرگ هستید:
هرکه نامُخت از گذشت روزگار    هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

تنها چیزی که خوب می شناسید، زور است؛ زور شنیدن از تبهکاران و ششلول بندهایی بزرگ تر و نیرومندتر از خودتان همراه با «نرمش قهرمانانه»؛ و زور گفتن و توسری زدن به مردمی بی زور یا کم زورتر از خود. مرگ تان باد!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ امرداد ماه ۱۴۰۰

* «تا دیر نشده و ویروس در سراسر ایران واگیر نشده، بجنبید، نابکاران تازی سرشت!»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/03/blog-post_2.html

** «بیشرف هایی که سزاوار چوبه دار و تیربارانید! دروغگویی بس است!»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/04/blog-post_49.html

ویدئوی پیوست: آن ها نمونه های بسیار کوچکی از خود شما هستندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!