«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

خودِ این بزبان آوری به تنهایی گواهی بزرگی است

با نادیده گرفتن بسیاری نمودها، نشانه ها و دیگر گواهی های ریز و درشت آشکار شده در این میان، خودِ این بزبان آوری به تنهایی گواهی بزرگی است* و نشان می دهد همه ی آنچه درباره ی دین ما نمی گذارد بمب اتمی و اینا بسازیم یا «آقا» این یا آن شکر را درباره ی حرام بودن دستیابی به آن میل فرموده، کشک بوده و مانند بسیاری باره های چشم آشنای دروغگویی ها و فریبکاری های رژیم تبهکار خرموش های اسلام پیشه برای توده های مردم ایران، در این باره نیز بسیار دروغ گفته و همه ی آنچه «نادان یابو» بر زبان رانده بود را نیز سبز کرده اند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر  ۱۶ امرداد ماه ۱۴۰۰

* «اسرار را اسرائیلی ها از کشور خارج کردند و پیش ترامپ بردند و ترامپ هم از توافق خارج شد ...» از گفته های آخوند پفیوز امنیتی روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک: حسن فریدون، برگرفته از «زیتون» ۱۱ امرداد ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!