«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

می خواهید جان و روان مان را باز هم انگولک کنید؟

می خواهید جان و روان مان را باز هم انگولک کنید؟ روان ما آمریکایی ها که بدون این پادمایه هم پیچ و تاب دارد؛ بس تان نیست؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

راهپیمایی های پرخاش آمیز در رویارویی با (علیه) مایه کوبی زورکی در «ایالات متحد»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!