«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

به بهای خون توده های مردمی تنگدست و نادان نگاه داشته شده! ـ بازپخشش

اینگونه مشتی رژیم های کودن و تبهکار که کیش و آیین مردم را ابزاری برای دستیابی به آماج های پست و پلید خود کرده اند به جان هم می اندازند؛ نفت و دیگر ثروت های شان را می برند؛ سرشکسته و کوچک شان می کنند و به ریش همگی می خندند. به توده های مردم خود نیز نمی گویند که ما عروسک های خیمه شب بازی کارتل ها و تراست های امپریالیستی، کارگردان چنین نمایش هایی هستیم؛ نمایش هایی به بهای خون توده های مردمی تنگدست و نادان نگاه داشته شده!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۴  

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/04/blog-post_51.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!