«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

رژیمی از درون پوسیده و روز و روزگاری بیم برانگیز از هر سویه

به ویدئوی پیوست اندکی باریک شوید؛ دست اندرکاری وابسته به رژیم پوشالی خرموش های اسلام پیشه گوشه ای از تبهکاری های انجام شده در یکی از بیشمار پهنه های خورد و بردِ سوداگران ریز و درشت را بازگو می کند؛ سوداگران زالوسرشتی که به بهای زمینگیر شدن و مرگ و میر مردم از سرزمینی که رو به ویرانی است، پول پارو می کنند:
مشتی نمونه ی خروار از تبهکاری های خُرد و کلان در رژیمی از درون پوسیده که رو به گندیدگی هر چه بیش تر می رود و روز و روزگار آینده ای که چندان دور هم نیست را از آنچه تاکنون ببار آورده و هست و نیست توده های مردم را بر باد داده، بیم برانگیزتر می کند.

در چنین روزگاری، گروهبندی های پراکنده ی «سی یا سی» از هر ژاد و رنگ و بیش تر با پرچم های دروغینی در دست که کم و بیش همگی شان نیز در باخترزمین جا خوش کرده و از کم ترین پشتوانه ی توده ای برخوردارند، همچنان پرگویی های روشنفکرانه شان را پی می گیرند و سر یکدیگر را می تراشند؛ بی آنکه روشنگر راهی باشند و از آن برجسته تر از توان سازماندهی هازمانی و سیاسی توده های مردم و طبقه کارگر در کانون آن برخوردار؛ گروهبندی هایی که هر چه زمان بیش تر از دست می رود، سرشت تن پرور و تبهکارانه شان در انجام ندادن کاری سزاوار برای برونرفت از بن بستی که دستِکم از دوازده سال پیش به این سو رخ نموده، نمایان تر می شود.

پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی دزدسالار!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم شهریور ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست: رژیمی از درون پوسیده و روز و روزگاری بیم برانگیز از هر سویههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!