«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۴, شنبه

هرچه گفتیم، دروغ از آب درآمد ... ـ بازپخشش

هرچه گفتیم، دروغ از آب درآمد و دامن خود را لکه دار کردیم. اکنون در درگاه خدا و خلق خدا سرافکنده و روسیاهیم و راهی جز روی آوردن به درگاه «شیطان بزرگ» و اینا نداریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_52.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!