«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۲۸, یکشنبه

هرچه می گوییم به دایره ی قرمز ما وارد نشوید ... ـ بازپخشش

هرچه می گوییم به دایره ی قرمز ما وارد نشوید، گوش شان بدهکار نیست! با بداخمی هم وارد می شوند!

ب. الف. بزرگمهر     هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳ 


معاون وزیر امور خارجی ایران:
رژیم سیهونیستی وارد خط قرمزهای ایران شده است! «ایرنا»، هفتم دی ماه ۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!