«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱, چهارشنبه

دادگاهی که برپایی آن، دیر یا زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد

سخنی باریک و موشکافانه از وزیر امور برونمرزی پیشین فرانسه درباره ی شیوه ی کارکرد عزراییل در درگیری مرگباری که جان بسیاری از شهروندان آن سرزمین بلاگرفته بویژه کودکان و زنان را ستانده و خبرنگاران و کارمندان سازمان های جهانی درگیر برای کمک رسانی را نیز بی بهره ننهاده است.* در این باره، ناچارم کَمانکی باز کنم و از مهره ی از چندی پیش به این سو سوخته ی «نادان یابو» بپرسم:
آیا پیگیری لگدپراکنی موشکی و بمباران هایی با کم ترین ارزش رزمی که بویژه شهروندان را نشانه گرفته به این شوند نیست که با پذیرش آتش بس، ناگزیر به کناره گیری شده و برای دله دزدی هایی که پرونده های آن همچنان گشوده است به دادگاه سپرده خواهی شد؟ این نیز بماند که تبهکاری جنگی چون تو و بسیاری از پشتیبان های بیشرم و آبرویت در میان «یانکی» ها و انگلیسی ها و ... سزاوار سپرده شدن به دادگاه جهانی ویژه ای برای رسیدگی به چند و چونِ این تبهکاری ها هستید؛ دادگاهی که برپایی آن از دید من، دیر یا زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد.

ب. الف. بزرگمهر   یکم آذر ماه ۱۴۰۲

* «ژان ایو لودریان»، وزیر امور برونمرزی پیشین فرانسه و فرستاده ویژه ی «امانوئل ماکرون»، مهتر‌جمهور فرانسه در لبنان، گفت:
کارکردِ عزراییل بیش از اندازه ستمگرانه و برای آماجی ناروشن است؛ زیرا روشن نیست چه هنگامی می‌تواند بگوید: «حماس» شکست خورده است.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»    یکم آذر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!