«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۱۳, شنبه

جایگاه کارگر در جمهوری دزدان اسلام پیشه

کارگران می‌توانند درجا از کار بیرون رانده شوند

فشرده ی سخن آنکه در جمهوری دزدان اسلام پیشه، کارگران می‌توانند درجا از کار بیرون رانده شوند.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲

*اکبر صدقی (رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران):
نظارت ما در اتحادیه روی مجوز خیاطی‌ها است. ما در موضوع‌هایی همچون بیمه کارگران و حقوق آنها ورود نمی‌کنیم ... البته اگر کارگران خیاطی‌ها نسبت به حقوق و دستمزد اعتراضی داشته باشند، اعتراض آنها را به وزارت کار ارجاع می‌دهیم؛ ولی از طرفی اگر کارگری شکایت کند، درجا هم اخراج می‌شود.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست: جایگاه کارگر در جمهوری دزدان اسلام پیشههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!