«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۲۲, دوشنبه

چنانچه خدا به فرشتگان، کونی برای ریسیدن عطا فرموده بود ... ـ بازپخشش

به شما گفته بودیم که برای بسیاری چیزها که خدا به شما ارزانی داده بود، می بایستی از وی سپاسگزاری می کردید و نکردید. هم اکنون، تنها نشانه هایی کمرنگ از آن همه برجای مانده است. این ها پیامد ناسپاسی های شماست که حتا برای آب و هوایی اندکی بهتر، ناچار به سفر به «آنتالیا» و حتا کوچ به جاهای دورترید. ناسپاسی تان تا بدانجاست که حتا نمی دانید، چنانچه خدا به فرشتگان، کونی برای ریسیدن عطا فرموده بود، هر روز ناچار به پاکیزه نمودن جامه های تان بودید؛ آن هم در این بی آبی! همین دستگاه خودپرداز آب آشامیدنی که نمونه ای از آن را در این بندر می بینید با هزار زحمت و ریش گرو گذاشتن پیش کافران، برای تان فراهم کرده ایم. خوب! این ها همه، حتا اگر خورد و بردهای آن را نیز نادیده بگیریم، هزینه های سنگین برده که پرداخت آن بر دوش شماست. هرچه فریاد بکشید؛ ناسزا بگویید و از خدا گِلِه کنید که چرا اینگونه چیزها به کافران داده، ولی به شما نداده، خواهد گفت:
از شما حرکت، از من برکت!

ما که نمایندگان خدا، روی این کره خاکی هستیم، می دانیم قادر متعال تا چه اندازه از این غر و لندها و ناسپاسی ها خشمگین می شود. خود دانید! ولی از ما گفتن:
کاری نکنید که خدای تعالی، فرشتگان را نجاست مقرر کند!*

ب. الف. بزرگمهر    چهارم شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_36.html

* قاضی قوم خود را گفت:
ای مردم خدای را شكر كنید.

شكر كردند و گفتند:
این سپاس از بهر چه باشد؟

گفت: خدای را سپاس دارید كه فرشتگان را نجاست مقرر نیست. ار نه بر ما می ریسیدند و جامه های ما را می آلودند.

جاودانه عُبید زاکانی

زیرنویس تصویر:
دستگاه خودپرداز آب آشامیدنی در بندر انزلی («گوگل پلاس»)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!