«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۶, شنبه

اندر سودمندی های هویج!


صفحه ی آموزنده و خوبی در «گوگل پلاس» است و آگاهی های خوبی درباره ی بیماری های گوناگون و راه های پیشگیری از آن ها، خوراکی ها، میوه ها و سبزیجات در اختیار خوانندگان خود می نهد. این بار درباره ی ویژگی ها و سودمندی های گونه های کلم نوشته است.

با خود می اندیشم
چرا تاکنون درباره ی هویج چیزی ننوشته است؟! هویج هم سبزی (صیفی) خوبی است و سودمندی های بسیار دارد؛ سوی چشم را می افزاید و اگر امام نهم شیعیان نیز زنده بود، بیگمان چیزی اندر سودمندی آن در افزایش «قوه باء» (نیروی جنسی) بازمی شناخت و مومنین هرچه بیش تری را به هویج خوردن، راهنمایی و دلگرم می نمود ... «یانکی» ها هم سودمندی های آن را نیک بازشناخته اند؛ آن را خوب می کارند و نیکو به خورد دیگران می دهند و تا اینجای کار، حاکمیت «الله کرم» بسیار از آن بهره مند شده است؛ گرچه، نه بگونه ای که توده ی مردم در خورد و خوراک روزانه ی خود از آن بهره می برند ...

به شوخی و جدی می نویسم:
این صفحه بسیار خوب و سودمندی است. با این همه، کاش یک بار هم درباره ی سودمندی های هویج و بویژه گونه ای آمریکایی آن می نوشت!

ب. الف. بزرگمهر       پنجم اردی بهشت ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!