«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

... و یک صیفی کاری با هندوانه های آبدار و شیرین


تصویر خانه ای روستایی در شمال ایران را درج کرده و نوشته است:
یه همچین خونه ای  ...
با سقف محکم تر
یه اسطبل با دو تا اسب
یه گلخونه کنارش
دور از اخبار
دور از هیاهوی شهر
آرزومه

از «گوگل پلاس»
  
می نویسم:
... و البته یک صیفی کاری با هندوانه های آبدار و شیرین که آن اسب ها هر وقت تشنه شان شد، هندوانه میل بفرمایند؛ مانند اسب های آن آکله: فائزه بهرمانی (هاشمی رفسنجانی)

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!