«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

سال پیگیری کار برجای مانده ی «عُمَر بن خَطّاب»!

سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

ما باید همه ی کوشش خود را در نابودی فرهنگ و هنر ایرانی بکار بریم و کار برجای مانده ی «عُمَر بن خَطّاب»* را حتا اگر امسال نتوانیم به فرجام برسانیم، پی گیریم؛ در اقتصاد کشور نیز باید چنان الگوی ساده زیستانه ای پیاده کنیم که همه ی امور در یک چیز فشرده شود:
داد و ستد!**

بسیار ساده است:
تو این را داری و می فروشی؛ من آن را می خرم و به دیگری می فروشم و همینگونه الی ماشاء الله چرخ اقتصاد برای خودش خواهد گشت؛ مگر این برادران "کارآفرین" کاسب ما که همگی الحمدلله حبیب خدا هستند و اوضاع شان از خرد تا کلان بحمدلله خوب و روبراه است، چکار می کنند؟! اینگونه که عمل کنیم، انشاء الله از شرّ کارگران مردم آزار که مُخلِّ کسب و کار حبیبان خدا هستند نیز آسوده خواهیم شد. به این ترتیب، کار فرهنگی و اقتصادی ما در پیوند با یکدیگر، همه چیز را ساده خواهد کرد!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۳

* «گفته اند که وقتی سعد بن ابی وقّاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتاب های بسیار دید. نامه به عمر بن خطّاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب ها هست، سبب راهنمایی است خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماینده تر است و اگر در آن کتاب ها جز مایه ی گمراهی نیست، خداوند ما را از شرّ آنها در امان داشته است. از این سبب، آن همه کتاب ها را در آب یا آتش افکندند» (ابن خلدون، مقدمه چاپ مصر، ص ٦ ـ ٢٨۵، برگرفته از کتاب «دو قرن سکوت»، چاپ نهم، سخن، تهران، ١٣۷٨، نوشته ی زنده یاد عبدالحسین زرین کوب)

** این الگوی ساده زیستانه از دیدگاه آن «آقای همه چیزدان» که از «بُرد موشک» و «اقتصاد درونزاد» گرفته تا طب سُنتّی و  دلیل پرشدن باد در شکم مسلمین در شب های ماه رمضان نیز افزون بر امور مذهبی و دینی آگاه است، همانندی بسیاری با دستگاه گوارش بدن حشرات خونخوار چون پشه و شپش دارد؛ این ها نیز چون خون را به عنوان خوراکی آماده و بی نیاز از فرآوری بیش تر درون کالبد خود، می مکند، دستگاه گوارشی بسیار ساده دارند.
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!