«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

هیچ کار پیامبر بی حکمت نیست!


تصویر پیوست، گویا دستپخت نعیمه اشراقی، نوه ی روح الله خمینی است که در تارنگاشت «تسنیم» با توضیحی درباره ی آن درج شده بود.* پیوند آن دیگر در دسترس نیست و اینکه کاری نیرنگبازانه باشد یه نه را نیز نمی دانم؛ هنگامی که آن را دیدم به یاد زنان تبارهای بختیاری در چادرنشین های رشته کوه های زاگرس افتادم که کم و بیش کارهای بیشماری از بامداد تا شام به انجام می رسانند؛ از بچه داری و پخت و پز نان و خوراک خانواده گرفته تا دوک ریسی و حتا آوردن الوار و چوب از کوه هایی که خرس های بسیار خطرناکی دارد. هرکدام از آن ها که در سن و سال جوانی، پوستی چروک خورده بسان پیرزنان دارند، براستی آرزوی هوو در سر می پرورانند تا کارهای بیشمار روزانه، میان شان بخش شود و بیگمان بسان کسانی چون نعیمه خانم که پول و پله ی خوبی بار زده و به کانادا کوچ کرده اند، اگر بازی «حکم» یا هرگونه بازی دیگری را نیز می شناختند، وقتی برای آن نداشته و ندارند.

با این همه، حق با نعیمه خانم است که نوشته اند:
«هیچ کار پیامبر بی حکمت نیست»؛ پیامبری که زنان بیشمار داشت و بند تُنبانش نیز چندان سفت بسته نمی شد!**

ب. الف. بزرگمهر     ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳

* http://www.tasnimnews.com/Home/Single/332725

** «پیامبر خدا هم آنچنان معصوم نبود!»، ب. الف. بزرگمهر، ٢٢ امرداد ماه ١٣٩١

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!