«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران به مناسبت یکم ماه مه


چندین سال است که ما سازمان های سندیکایی فرانسوی: «س اف د ت»، «س ژ ت»، «اف اس او»، «سولیدرز»، «او ان اس آ»، همراه با هم از پیکار شما در راه حقوق و آزادی ها پشتیبانی می کنیم. ما به خوبی می دانیم که شما در شرایط سرکوب شدید به انجام رسیده از سوی دولت ایران و در شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، رزم تان را به پیش می برید.

حق پدید آوردن آزادانه ی ساختارهای سندیکایی و پیوستن به سازمان های براستی ناوابسته که کارگران زن و مرد در آن ها خود را سازمان دهند، خواسته های برحقی هستند که همگی از سوی حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ما از خواست شما از دولت ایران در رعایت این حقوق پشتیبانی می کنیم.

ما بیرون کردن بی رویه ی کارگران، زندانی شدن و فشارهای دستگاه قضائی بر زنان و مردانی که قربانیان پشتیبانی از حقوق نخستین و خواستار پدیداری سندیکای ناوابسته هستند را محکوم می کنیم. هم اکنون، ما کارزاری ویژه در پشتیبانی از رضا شهابی و شاهرخ زمانی به پیش می بریم. ما برای آزادی بی قید و شرط  همه ی سندیکالیست های زندانی می کوشیم و به منظور دگرگونی این شرایط ناپذیرفتنی به رسوا نمودن سرکوب در همه ی نمودهای آن می پردازیم.

به مناسبت یکم ماه مه، روز جهانی همبستگی، ما پشتیبانی همه سویه و خراش ناپذیرمان را از پیکار سختی که برای رسیدن به آزادی همه زنان و مردان، برای بزرگواری همه ی کارگران و برای رعایت حقوق آدمی با آن درگیرید، بار دیگر اعلام می کنیم.

فیلیپ ریو («س اف د ت»)، اوزلم ایلدریم («س ژ ت»)، میشل الیویه («اف اس او»)، کریستیان ماشیو («سولیدرز»)، امیلی تریگو («او ان اس آ»)

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

برگردان و پخش از:
«همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه»
«اتحاد بین المللی در پشتیبانی از کارگران در ایران ـ پاریس»

این پیام از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!