«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۴, پنجشنبه

گاومیش در دادگاه نمایشی «یانکی» ها!

گاومیش در دادگاه نمایشی «یانکی» ها! گاومیشی که «عمو سام» چشم امید به وی دوخته است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

رسیدگی به پرونده ی دونالد ترامپ، مهتر جمهور پیشین «یانکی» ها در دادگاه نیویورکهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!