«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۳, چهارشنبه

چشم براه همین بودم

پرخاش های توده ای در تل آویو در رویارویی با «نادان یابو» و دیگر راستگرایان خواهان نابودی عرب های پلستینی نهم دی ماه ۱۴۰۲

زنده و هر روز فزاینده تر باد همبستگی توده های رنگین کمان مردم پلستین!

مرگ بر سیهونیسم و پشتیبانان امپریالیست آن بسرکردگی «یانکی» ها!

بگور سپرده باد جریان سازشکار و سرسپرده به سردمداری زنهارخواری به نام «محمود عباس»!   

نابود باد یک یک جریان های فراراستگرا و نژادپرست از هر رنگ و بو از آن میان، جریان سخت گمان برانگیز «حماس» و دیگر جریان های تندرویی که کم و بیش همگی سر در آخور امپریالیست ها دارند!

مرگ بر رژیم دزدسالار، هرج و مرج جو و تروریست پرور دزدان اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر ایران که در نخش آتش بیار هنگامه ی مرگبار براه انداخته شده که بیش ترین قربانیان آن زنان و کودکان بوده و هستند، دستی دراز داشته و همچنان دارد! 

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!