«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۳۰, شنبه

بذار بهت بگم؛ حرفامُ آخر نزنم. من نمی خوام رای بدم

ریشخندی جانانه و دلنشین درباره ی برگماری های دوره ای رژیم دزدسالار سگ مذهب زیر نام «انتخابات»

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست برگرفته از «تلگرام» (برنام برگرفته از بوم ویدئو):

بذار بهت بگم؛ حرفامُ آخر نزنم. من نمی خوام رای بدمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!