«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۸, یکشنبه

می خواهند سر به تن کسی جز خودشان نباشد

این بار حرامزاده های نازی، نه تنها روسیه و چین که همه ی جهان را اینچنین می خواهند؛ می خواهند سر به تن کسی جز خودشان نباشد؛ انبوه توده های مردم جهان از آن میان، در کشورهای امپریالیستی و ریزه خوارانِ دنباله روی شان در اروپای باختری و کانادا تنها و تنها باری بر دوش برگزیدگانی اندک از «جانوران موبور»ند که باید گورشان را گم کنند تا این خورشیدگَردِ کوچک سبک تر شود. برای دستیابی به این آماج هر آنچه در دست دارند را بکار گرفته و می گیرند: از بهره وری های ناروا از هوش ساختگی و دستکاری های ژنتیکی گرفته تا ساخت ویروس های بس بیم برانگیز کشتارِ گروهی و راه اندازی جنگ هسته ای؛ چنانچه جایی امن برای خودشان دست و پا کرده باشند که خوشبختانه به این یکی هنوز دست نیافته، ولی سخت در پی یافتن آنند.

نابود باد سرمایه داری و همه ی فرآورده های آن از تنگدستی و بیکاری و جنگ و درگیری میان خلق ها و ملت ها گرفته تا «نازیسم» و «فاشیسم»!

مرگ بر امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها!

پیش بسوی برپایی سوسیالیسمی پویا و دادگرانه که در آن در روندی شتابان همه ی طبقات هازمانی از میان رفته، رهبری شوراییِ راستین و نیرومند از پایین تا بالا جایگزین رهبری دیوانسالاران شده باشد! جهانی بر این پایه، نه تنها شدنی که با همه ی بیم و امیدها در چشم انداز است.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲

پرتورهای پیوست: پیامدهای بمباران لنینگراد در جنگ جهانی دوم و ایستادگی جانانه ی مردم «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در برابر ددمنشان آلمان نازی

آموزش در کنار دبستانی ویران شده در پی بمباران لنینگراد از سوی نیروهای آلمان نازی (هشتم سپتامبر ۱۹۴۱)

سربازان پدافند هوایی ـ لنینگراد (روسیه)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!