«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۵, چهارشنبه

فتحعلی شاه قاجار و فتحعلی شاه گربه ها ـ بازپخشش

فتحعلی شاه قاجار با شمار بسیاری زن که بگمانم خودش هم نمی دانست چند تا هستند. برای آنکه پر بیراه نگویم و ترازی برای سنجش بدست داده باشم، تنها در یکشب، پنج همسر وی همزمان با هم زاییدند و شماری شازده ی نوزاد به کشور نگونبخت مان در آن هنگام افزودند تا سپس به نوبه ی خویش، بلای جان مردم شوند.

این هم «فتحعلی شاهِ» گربه ها که نمی دانم شمار گربه های مادینه اش چندتاست؛ ولی هر چند تا هم که باشند به اندازه ی همسران «صیغه» و «مُتعه» و ... آن یکی فتحعلی شاه که بخش بسیار بزرگ و آبادی از ایران را با همه ی پایداری ها و جانفشانی های بزرگ مردم آران و آذربایجان و داغستان و ... در جنگ با روسیه تزاری از دست داد، نمی رسد؛ وگرنه، می بایستی خداوندش ـ چنانچه خداوندی داشته باشد ـ حرمسرایی بزرگ، انباشته از مادینه گربه ها و نرینه گربه هایی اخته شده برای پیشخدمتی برایش فراهم می کرد که خوشبختانه چنین ..خُلی دیگر در تاریخ مان ندیده ایم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_19.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!