«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲۲, جمعه

از درخواستِ همسر یکی از زندانیان سیاسی کُرد دادباخته به ریسمان گره دار پشتیبانی کنیم!

از درخواست گلستان ارژنگی، همسر یکی از زندانیان سیاسی کُرد دادباخته به ریسمان گره دار رژیمِ پوشالی و بی آبروی خرموش های اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان پشتیبانی کنیم. وی در ویدئوی پیوست با هشیاری بر روی آماج پلید این تبهکارترین رژیم تاریخ ایران در افکندن ترس و دلهره میان توده های مردم ایران انگشت نهاده است؛ یار و همراه وی باشیم و برای آزادی برومندترین فرزندان سرزمین مان بکوشیم.  

ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»  ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲): از درخواستِ همسر یکی از زندانیان سیاسی کُرد دادباخته به ریسمان گره دار پشتیبانی کنیمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!