«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۵, یکشنبه

آگهی انتخاباتی گرگعلی! ـ بازپخشش

به مقام مُعظّم رهبری، دامت برکاته!

نخست اجازه بفرمایید که بهترین درودهای گرگی خودم را خدمت آن رهبر فرزانه که در جهان همتا ندارد، عرض کنم. غرض از مزاحمت آن بود که اکنون که به این همه گوسپند که بیش ترشان چاق و چله هم هستند، اجازه فرموده اید تا در انتخابات شرکت کنند، به منِ گرگ هم اجازه بفرمایید تا پا در این انتخابات بگذارم. به شما اطمینان می دهم که با به میدان آمدن من، چنانچه گرفتار تیرِ غیب الهی نشوم، گوسپندان نیز جنبش بیش تری پیدا کرده و بر شور انتخابات که شما خواهان آنید، هرچه بیش تر افزوده شود. پیشاپیش نیز به خدای احدِ واحد سوگند یاد می کنم تا پاسدار نظام ولایت بوده، هرگز اندیشه ی گرفتن پاچه ی رهبری را در سر نپرورانم.

به همراه این نامه، تصویری از خود نیز پیوست می کنم تا انشاء الله، شادی خاطر آن مقام مُعظّم را فراهم نموده باشم.

امضاء: گرگی از لواسان

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/05/blog-post_5711.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!