«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

... کز کیرِ خر ملولم و سرنگونی خرموشم آرزوست!

داشتم این لنگه از سروده ی دلنشین مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی را زیرِ لب زمزمه می کردم: «... کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» که با خود گفتم، اگر وی هم اکنون زنده بود و روز و روزگار ناگوار توده های میلیونی هست و نیست از دست داده ی مردم ایران و ددمنشی خرموش های تبهکارِ فرمانروا را می دید، چه می سرود؟ بگمانم، اگر قلم را بر زمین نمی نهاد و راهی میدان کارزار نمی شد، چیزی در این مایه:
... کز کیرِ خر ملولم و سرنگونیِ خرموشم آرزوست!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!