«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۳, چهارشنبه

کشیده ی جانانه ای دیگر به گونه ی خرموش های فرمانروا

همراهی باشکوە انبوه مردم کرمانشاە در خاکسپاری یکی از جانباختگان خیزش آبان ماه

مراسم خاکسپاری جانباخته شیرزاد خان شیرزادی کلهر با همه ی ھشدارها و ترساندن ها با همراهی باشکوە انبوه مردم در کرمانشاە برگزار شد.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: مراسم خاکسپاری جانباخته شیرزاد خان شیرزادی کلهر ـ کرمانشاه


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!