«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۶, شنبه

دانشجو آگاه است؛ با کارگر همراه است!

این یکی از باریک ترین شعارهای «روز دانشجو» در همه ی سال هاست که از زبان دانشجویان پیکارگر ایران در پیوند با توده های مردم سر داده شده و از شنیدن آن، بسیار خرسندم. چنین باد! نه تنها در گفتار که در کردار!

درودی آتشین به دانشجویان دلاور ایران!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸

ویدئوی پیوست (دانشجو آگاه است؛ با کارگر همراه است) برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»:هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!